Kirkebil

Kirkebil kan efter behov bestilles ved henvendelse til kirkens kontor. 

Kontakt kordegnen.

Transport med kirkebil er gratis.